Az Akadémia küldetése

A Magyar Tudományos Akadémia – Széchenyi István alapítói szándékával összhangban – közel 200 éve folyamatosan megújulva szolgálja a tudást, a nemzetet és az egyetemes tudományt. Az Akadémia célja hozzájárulni az ország helyzetének és biztonságának erősítéséhez, a magyar nép életfeltételeinek, tudásának és képességeinek javításához. Az Akadémia küldetése évszázados hagyományaiból, a magyar tudomány eredményeiből, az akadémiai törvény felhatalmazásából és vállalt kötelezettségei iránti felelősségéből ered. Az Akadémia működése a tudományos tények, elvek és módszerek tiszteletén, valamint a nemzet iránti elkötelezettségen alapul.

1. Az Akadémia a magyar tudományos közösséget egyesítő és megjelenítő köztestület.

Az Akadémia a teljes magyar tudományos közösséget egyesíti, és képviseli itthon és külföldön. Tizenhétezer tagot számláló köztestülete nyitva áll minden tudományos fokozattal rendelkező magyar kutató előtt.

Az Akadémia megjeleníti a magyar tudomány egységét: összefogja és képviseli a hazai és határon túli magyar tudományt; a bölcsészet-, a társadalom-, az élet- és a természettudományokat; a kutatóintézeteket, az egyetemeket és a vállalati kutatóhelyeket; valamint a kutatók nemzedékeit. Az Akadémia minden tudományterülettel foglalkozik, a teológia kivételével. Ebben nem tekinti illetékesnek magát.

2. Az Akadémia őrzi és ápolja a magyar nyelvet, gondozza a nemzet tudományos és kulturális örökségét.

A magyar nemzet által életre hívott Akadémia soha meg nem szűnő, fel nem adható kötelezettsége – Széchenyi István szavaival – „a nemzetiség és a nyelv erősítése, terjesztése és pallérozása”. Az Akadémia a tudomány eszközeivel feltárja és gondozza, ápolja a magyar kulturális örökséget és nemzeti identitást. Az MTA feladata a magyar tudományos szaknyelv kialakításának segítése és gondozása.

Az Akadémia feladata – az egyetemes, globális jelenségek kutatásán túl – a régió, Magyarország és a Kárpát-medence természeti, történeti, társadalmi és gazdasági folyamatainak tanulmányozása.

3. Az Akadémia hozzájárul a kutatás feltételeinek megteremtéséhez, és képviseli a magyar tudományos kutatás érdekeit.

Az Akadémia rendszeresen áttekinti és elemzi a hazai tudományos kutatás helyzetét, részt vesz a legfontosabb kutatási területek azonosításában és a nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia megújításában. Együttműködést teremt az egyetemi, kutatóintézeti és vállalati kutatások között.

Az Akadémia feladatának tekinti a tudomány szakterületeinek és a tudományos közélet nemzetközi irányvonalainak megjelenítését a hazai tudományos életben, segíti a hazai kutatóhelyek bekapcsolódását a nemzetközi tudományos vérkeringésbe.

Az Akadémia támogatja a tudományos kiválóságot. Kiválósági programokat működtet, és elősegíti a nemzetközi tudományos pályázatok sikerességét.

Az Akadémia támogatja egy stabil, a fiatalok számára világos feltételeket és lehetőségeket kínáló, a nők kutatói életútját kiemelten támogató kutatói életpályamodell kialakítását és működtetését, amely kitér a fokozatok és címek rendszerére, a kutatásban és az oktatásban való részvétel egyensúlyára, ennek jogi és gazdasági feltételeire, a külföldi és az itthoni tevékenységre, az ösztöndíjakra és pályázatokra.

Az Akadémia részt vesz a közoktatás és a felsőoktatás fejlesztésében, különös tekintettel a kutatói utánpótlás biztosítására.

Az Akadémia támogatja a hazai tudományos eredmények közzétételét és terjesztését, biztosítja a kutatási eredményekhez való nyílt hozzáférést. Figyelemmel kíséri a kutatók publikációs lehetőségeit, és mindent megtesz ennek biztosításáért.

4. Az Akadémia a tudományos minőség és a tudományetika letéteményese.

Az Akadémia őrködik a tudományos kutatás és véleménynyilvánítás szabadsága, külső érdekek befolyásától való mentessége – mint az Alaptörvény által is biztosított alapérték – felett.

Az Akadémia feladatának tartja a – nemzetközi normáknak megfelelő – hazai tudományetikai rendszer kiépítését és működtetését, annak érvényesülését a tudományos eredmények és a kutatói hitelesség elengedhetetlen feltételének tekinti.

Az Akadémia küldetése szellemében értékeli a tudományágak hazai helyzetét, figyelembe véve a tudomány nemzetközi fejlődési irányait.

Az MTA doktora cím független, országosan egységes, magasan kvalifikált szakértők által végzett, nemzetközi követelményeket integráló minőségbiztosítást nyújt. Jelentőségének és presztízsének erősítése az Akadémia fontos feladata.

A tudományos kutatás minőségének és eredményességének feltétele a kutatást végző intézmények, intézetek, kutatócsoportok teljesítményének, a nemzetközi normákhoz igazodó rendszeres értékelése. Az MTA az Országgyűlésnek készített jelentéseiben és felkérés alapján értékeli a hazai kutatóintézetek, egyetemi és más kutatóhelyek teljesítményét.

5. Az Akadémia feladata a magyar tudomány nemzetközi kapcsolatainak bővítése, eredményeinek megjelenítése és érdekeinek képviselete.

Az Akadémia támogatja a nemzetközi együttműködést a tudományos kutatásban és tudománypolitikai kérdésekben, segíti a tudományos és tudománypolitikai eredmények közvetítését, valamint részt vesz a regionális és globális környezeti, társadalmi és gazdasági kihívások megoldását célzó nemzetközi együttműködésekben, az Európai Unió kutatáspolitikájának alakításában.

Az Akadémia támogatja a magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatásokat, bevonja annak külföldön élő művelőit a hazai tudományos életbe, különös figyelmet fordítva az MTA külső tagjaira.

Az Akadémia a tudománydiplomácia eszközeivel segíti a hazai tudományos közösségről és Magyarországról alkotott pozitív nemzetközi kép kialakítását, támaszkodva a World Science Forumra, a nemzetközi akadémiai szövetségekre és más nemzetközi partnerkapcsolatokra.

6. Az Akadémia a nemzet tanácsadója.

Az Akadémia köztestületi tagjainak tudása a nemzet és a mindenkori kormányzat rendelkezésére áll. Az Akadémia a kormányzattal, a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs rendszerrel, az oktatási rendszerrel és a társadalommal kialakított széles körű együttműködésre alapozva valósítja meg az akadémiai törvényben is megjelenített tanácsadói, a döntéshozatalt támogató szakpolitikai tevékenységét. Ennek érdekében vállal részvételt a tudománypolitikai testületek munkájában.

7. Az Akadémia közvetíti a tudományos kutatások eredményeit a társadalom számára.

Az Akadémia kommunikációs csatornáin és rendezvényein bemutatja a tudomány eredményeit és módszereit, ösztönzi a kritikai gondolkodást. Ezáltal biztos tájékozódási pontokat kínál a szélesebb közönség és a döntéshozók számára, és vonzóvá teszi a kutatói hivatást.

A tudományos módszertan és eredmények széles körű megismertetése révén harcol az áltudományok és a tudománytalan nézetek ellen.

Az MTA megújult küldetése ide kattintva letölthető [pdf].